Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
Sections
You are here: Home People Administrative

Administrative

NCRA, Pune 

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Adhikari S. S ssa G101 9266
Barve A.P. apbarve G101 9225
Bhalgat S. R. G101 9221
Bhujbal J.A. jyoti G105 9224/9235
Ganeshan G. gajendran G101 9210
Gonde N. B. nitin G101 9221
Jayasimha B.R. jsimha G101 9205 9305
Joshi A annabhat G105 9224 9324
Khatavkar H C hari G110 9207
Khatkale S J khatkale G144 9260 9360
Kulkarni S M smk G101 9266
Kulkarni M M mugdhak G102 9210
Lakhe P. S. pooja G101 9221
Lokhande H D hemant F201 9296 9339
Mandhare J.D. mandhare IMD 9201
Patil S V patil G101 9206
Patil B.N. G102 9232
Pandiselvan C selvan G101 9268 9368
Pawar D V dvpawar G102 9232, 9222
Pawar K.R. krpawar G176 9209 9309
Rohini R. rohini G176 9209 9308
Reena S. reena F201 9239
Sabne M M sabne G101 9221
Sangle B S sangle G101 9221
Sant R.S. rohan.sant G101 9266
Solanki J.K. solanki G108 9223
Sharma S ssharma G110 9207
Shinde K.M.
Sonsale S M sonsale G109 9220
Verma V.K. vinod.verma G106 9227

GMRT, Khodad 

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Badhe A.B.
Deshmukh N S nsd 213 8367
Gadhave R 101 8302
Gaykar S. B. smita 213 8367
Jadhav V.P.
Jondhale A. jondhale 8302
Joglekar A.C. 118 8302 6402
Kanade D.S. dsk 111 8303
Kharmale V.S. kharmale 113 8319
Mohite P. S. prasanna 103 8339
Naik R.Y. rynaik 108 8302
Pokharkar D.B. 108 8302
Sheikh I. imrans 108 8302

RAC, Ooty 

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Brito Ruban
Ghatal U.D. umesh@wm.ncra.tifr.res.in
Lali Shantha N shantha@mailhost.tifr.res.in
Packiaraj V. vpraj@mailhost.tifr.res.in 927 2442621 / 09443897897
Sakthivel G.
Document Actions